Στο παρακάτω γράφημα φαίνεται το συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο του γραφείου μας τα τελευταία χρόνια.